Legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy

 • Każdy obywatel Ukrainy, który legalnie wyjechał z Ukrainy do Polski po 24 lutego 2022 i zadeklarował, że chce pozostać w Polsce, może legalnie w niej zatrzymać się przez 18 miesięcy, to znaczy do 24 sierpnia 2023 roku.  Po upływie tego terminu (niezależnie od tego, kiedy po 24.02.2022 przekroczył granicę polską) pobyt w Polsce nie będzie uznawany już za legalny.
 • Aby przedłużyć legalny pobyt w Polsce po 24 sierpnia 2023 roku należy złożyć wniosek o jednorazowe zezwolenie na pobyt czasowy na 3 lata. Taki wniosek można złożyć do wojewody w województwie, w którym mieszka się w chwili składania wniosku po upływie co najmniej 9 miesięcy od daty wjazdu do Polski, jednak nie później niż 24 sierpnia 2023. 
 • Nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych kroków, aby pobyt był uznany za legalny do 24 sierpnia 2023 roku. Wystarczy pieczątka w paszporcie, która potwierdza datę wjazdu.
 • Najważniejsze jest zarejestrowanie wjazdu na terytorium Polski. Jeżeli nie został odnotowany przez Straż Graniczną, to zarejestrowanie go może nastąpić na wniosek o nadanie numeru PESEL, ale nie później niż 60 dni od wjazdu
 • Wyjazd z Polski na dłużej niż 1 miesiąc pozbawia prawa do pobytu w niej przez 18 miesięcy.
 • Obywatel Ukrainy objęty specustawą będzie mógł otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy na 3 lata. Wniosek można złożyć nie wcześniej niż przed upływem 9 miesięcy i nie później niż po 18 miesiącach w Polsce. 

Pobyt w Polsce jest legalny od 24.02.2022 do 24.08.2023 dla:

 • obywateli Ukrainy;
 • obywateli Ukrainy, posiadających Kartę Polaka i ich członków rodziny;
 • małżonka obywatela Ukrainy, który nie posiada obywatelstwa ukraińskiego;
 • dziecka urodzonego w Polsce przez Ukrainkę.

Pobyt w Polsce nie jest legalny od 24.02.2022 r. do 24.08.2023 dla obywateli Ukrainy, którzy:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały/czasowy;
 • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • posiadają status uchodźcy;
 • posiadają ochronę uzupełniającą;
 • posiadają zgodę na pobyt tolerowany;
 • zamierzają złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

UWAGA: takie wnioski można wycofać.

Similar Posts