Praca w Polsce. Co warto wiedzieć w pigułce

  • Szukając pracy w Polsce najlepiej skorzystać ze sprawdzonych baz ofert pracy na przykład Powiatowego Urzędu Pracy, który udziela bezpłatnej pomocy osobom zarejestrowanym jako bezrobotne lub poszukujące pracy w każdym powiecie.
  • Zgodnie z polskim prawem pracodawca musi zawrzeć z pracownikiem pisemną umowę, w której określone są warunki płacy i pracy.
  • W umowie o pracę muszą znaleźć się informacje dotyczące: stron umowy, daty zawarcia, zakresu obowiązków pracownika, rodzaju wykonywanej pracy, miejsca wykonywanej pracy, wymiaru czasu pracy, terminu rozpoczęcia wykonywania pracy, a także wysokość wynagrodzenia wraz z terminem jego wypłacenia.
  • Pracodawca nie może wypłacać pracownikowi mniej, niż wynosi aktualna obowiązująca minimalna pensja. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto za miesiąc pracy w wymiarze pełnego etatu.
  • Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeczytać warunki jej zawarcia.
  • W zależności od rodzaju zawartej umowy o pracę i czasu jej trwania obowiązuje różny okres wypowiedzenia.
  • Informacji na temat praw pracowników, a także przepisów regulujących legalność zatrudnienia w Polsce udziela Państwowa Inspekcja Pracy. W przypadku nieuczciwego potraktowania przez pracodawcę skargę również należy zgłosić do PIP-u.
  • Państwowa Inspekcja pracy udziela również nieodpłatnych porad prawnych związanych z prawem pracy, codziennie od poniedziałku do piątku. 
  • Pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie, które potwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku. Te badania wykonuje się standardowo przed rozpoczęciem pracy, w pierwszym dniu obowiązywania umowy.
  • Po podpisaniu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dzięki temu pracownik może m.in. korzystać bez ograniczeń ze służby zdrowia, otrzymywać zasiłek chorobowy, a także budować kapitał emerytalny.

Uwaga!

Nowe regulacje specustawy pozwalają każdemu obywatelowi Ukrainy pracować w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jednak pamiętać, aby potwierdzić to w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl.

Similar Posts