Uzyskaj numer PESEL

Czym jest numer PESEL?

PESEL to unikalny jedenastocyfrowy kod, dzięki któremu w Polsce można zidentyfikować każdą osobę. Zawiera: datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci i liczbę kontrolną.

Po co PESEL osobie z Ukrainy?

Numer PESEL jest konieczny, żeby skorzystać z pewnych usług i możliwości w Polsce zwłaszcza związanych ze wsparciem finansowym, np.: 

 • świadczenie 500+ (500 zł miesięcznie na niepełnoletnie dziecko);
 • 300 złotych na dziecko chodzące do szkoły z okazji rozpoczęcia roku szkolnego;
 • dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku.

PESEL jest też konieczny, aby założyć w Polsce działalność gospodarczą.

Kto może dostać PESEL?

PESEL dostają po urodzeniu wszyscy Polacy. Czasem mogą go także dostać inne osoby, np. uchodźcy z Ukrainy.

Wnioski o wydanie numeru PESEL mogą składać osoby, które przyjechały do Polski bezpośrednio z Ukrainy od 24 lutego 2022 r., w związku z trwającą wojną oraz:

 • mają obywatelstwo ukraińskie, lub;
 • mają obywatelstwo ukraińskie i Kartę Polaka, lub;
 • są członkami najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, lub;
 • pozostają w związku małżeńskim z obywatelem lub obywatelką Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego lub polskiego.

Kto nie dostanie numeru PESEL?

O numer PESEL nie mogą ubiegać się ci obywatele Ukrainy, którzy:

 1. posiadają w Polsce:
 • zezwolenie na pobyt stały;
 • zezwolenie na pobyt czasowy;
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • status uchodźcy;
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
 • zgodę na pobyt tolerowany.
 1. złożyli wnioski w Polsce o udzielenie ochrony międzynarodowej lub ktoś złożył taki wniosek za nich.
 2. zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce.

Co trzeba przygotować, aby dostać PESEL?

 • Formularz wniosku o nadanie numeru PESEL. Można go dostać w każdym urzędzie gminy. Formularz w językach polskim, ukraińskim i rosyjskim udostępnia również serwis rządowy w Internecie.
  Dane, które potrzebne są do wniosku to:
 • imię i nazwisko;
 • data i miejsce urodzenia;
 • kraj urodzenia i obywatelstwo;
 • data wjazdu do Polski;
 • ukraiński numer ewidencyjny – jeśli się go posiada.
 • Dokument potwierdzający tożsamość i to, że dane podane we wniosku są prawdziwe np. paszport. Jeśli ktoś nie ma takiego dokumentu, to nadal może otrzymać PESEL. W tym przypadku podpisanie wniosku jest traktowane jako oświadczenie, że podane dane są prawdziwe.
 • Zdjęcie w kolorze na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). Jakie warunki powinno spełniać zdjęcie znajdziesz TUTAJ.

UWAGA!

PESEL może uzyskać osoba małoletnia (poniżej 18 r.ż). Wtedy potrzebne będą dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

UWAGA!

Wniosek składa się osobiście. W imieniu dziecka o PESEL może starać się:

 • jedno z rodziców;
 • opiekun;
 • kurator;
 • opiekun tymczasowy;
 • osoba, która faktycznie opiekuje się małoletnim.

Dziecko, które nie ukończyło 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. 

Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek o PESEL należy złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy/miasta. 

Gdzie można odebrać potwierdzenie?

W tym samym urzędzie gminy/miasta, w którym złożono wniosek.

Ile kosztuje wyrobienie numeru PESEL?

Wyrobienie numeru PESEL jest bezpłatne.

Similar Posts