Wjazd do Polski – dokumenty, czas pobytu

Obywatel Ukrainy może wjechać do Polski na podstawie:

  • paszportu biometrycznego – na jego podstawie można przebywać w Polsce do 90 dni;
  • wizy z oznaczeniem D lub C lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen – wiza krajowa typu “D” uprawnia do wjazdu do Polski oraz do ciągłego pobytu lub kilku pobytów, które trwają łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy i nie dłużej niż rok. Natomiast wiza typu ,,C” jest ważna w strefie Schengen i uprawnia do pobytu na terytorium wszystkich państw tej strefy. Długość pobytu lub pobytów nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu;
  • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu – osoba, która wjechała do Polski na podstawie zgody udzielonej przez komendanta straży granicznej, legalnie może przebywać w Polsce 15 dni;
  • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym – obywatel Ukrainy może wystąpić z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej jeszcze na granicy Polski lub w dowolnym oddziale Straży Granicznej;
  • zgody komendanta Straży Granicznej (tzw. wjazd nadzwyczajny) – osoby uciekające przed wojną z Ukrainy mogą zostać wpuszczone do Polski na podstawie zgody komendanta Straży Granicznej, udzielonej podczas przekraczania granicy. 

Zasady te dotyczą wyłącznie strony polskiej. Kontrola graniczna w Ukrainie wygląda inaczej ze względu na obowiązujący stan wojenny i ogłoszenie powszechnej mobilizacji.

Similar Posts